ENO Gallery on Churton Street

ENO Gallery on Churton Street in downtown Hillsborough.